Η έκθεση υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του δημόσιου τομέα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και παρουσιάζει σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον αυτής της τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το Joint Research Centre (JRC) και η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργάνωσαν από κοινού διάσκεψη με τίτλο «ΤΝ για τον δημόσιο τομέα: Επιστήμη για την πολιτική» το 2022. Η δημοσιευμένη έκθεση συγκεντρώνει τα αποτελέσματα αυτής της διάσκεψης, καθώς και τα σχετικά διαδικτυακά σεμινάρια, παρέχοντας μια εις βάθος προοπτική σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα.

Ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει καίριο ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτον, ενεργεί ως ρυθμιστής, θεσπίζοντας ένα νομικό πλαίσιο για τη χρήση του εντός της κοινωνίας. Δεύτερον, οι κυβερνήσεις διαδραματίζουν επιταχυντικό ρόλο παρέχοντας χρηματοδότηση και υποστηρίζοντας την υιοθέτηση της ΤΝ. Τέλος, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν την ΤΝ για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.

Η έκθεση επισημαίνει πέντε βασικά πορίσματα:

  • Η ΤΝ στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνει πολλά ενδιαφερόμενα μέρη·
  • Ο αρχικός πειραματισμός είναι απαραίτητος πριν από την ευρύτερη ανάπτυξη·
  • Η εμπιστοσύνη είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αποδοχής και της υιοθέτησης της ΤΝ·
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του δημόσιου τομέα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επανάστασης της ΤΝ·
  • Η προσαρμογή των δημόσιων συμβάσεων στην ψηφιακή καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικής σημασίας.

Η έκθεση τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μεγάλη υπόσχεση για τον δημόσιο τομέα και την κοινωνία στο σύνολό της, αλλά ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση της δεν θα πρέπει να υποβαθμιστούν. Η Ευρώπη έχει θέσει ως στόχο την επιτυχία της ψηφιακής της μετάβασης, αξιοποιώντας τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού.

Η πλήρη έκδοση της έκδοσης είναι διαθέσιμη εδώ

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/