Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση – GR digiGOV-innoHUB υποστηρίζει την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών νέας γενιάς για την Κεντρική Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, όπως AI, Blockchain, IoT, mobileInternet, Cloud και HighPerformanceComputing, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα, ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνολογική ανοικτότητα στη Δημόσια Διοίκηση και παροτρύνοντας τη χρήση του EUPL.

To GR digiGOV-innoHUB στοχεύει να αναπτύξει ένα οικοσύστημα φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού προωθώντας την καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση με άξονες την Εθνική Ψηφιακή Πύλη Δημοσίων Υπηρεσιών gov.gr, το eugo.gov.gr και το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Τα πιλοτικά έργα του GR digiGOV-innoHUB που θα υλοποιηθούν με χρήση ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτών προτύπων θα είναι διαθέσιμα με την άδεια European Union Public License(EUPL) στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επαγγελματίες της ανοιχτής-ψηφιακής διακυβέρνησης Joinup.

Νέα

Σας ενδιαφέρει

2η Ανοικτή Πρόσκληση προς ΜμΕ για Συμμετοχή στο GR digiGOV-innoHUB

Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV–innoHUB καλεί νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (High Performance Computing), την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το 5G προς την ψηφιακή καινοτομία του Δημόσιου Τομέα, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον Κόμβο προκειμένου να ωριμάσουν τις λύσεις τους και...

Όλα τα νέα

Στόχοι

Οι στόχοι του GR digiGOV-innoHUB ευθυγραμίζονται με το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές όπως, ενδεικτικά, το Πλαίσιο για την Προώθηση της Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες του gov.gr, του eugo.gov.gr και το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών.

Ειδικότερα:

Στην υποστήριξη της ανάπτυξης μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών αξιοποιώντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (AI, ML, IoT, Blockchain, HPC) με ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα,

Στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης,

Στη προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση, μετατρέποντάς την σε επενδυτή-ηγέτη στην αγορά καινοτομίας με την καθιέρωση Προ-Εμπορικών Διαγωνισμών Προμηθειών,

Στη διευκόλυνση της περιφερειακής συνεργασίας και διεθνούς δικτύωσης με ομοειδείςπρωτοβουλίες και δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης,

Στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στελεχών από ελληνικές ΜΜΕ και δημοσίων υπαλλήλων, όσον αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, προμήθεια, υιοθέτηση και παροχή καινοτόμων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Υπηρεσίες


Αξιολόγηση Ψηφιακής Ωριμότητας

 • Αξιολόγηση Ψηφιακής Ωριμότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις / δημόσιους οργανισμούς
 • Σχεδιασμός Πορείας του Έργου (Project Journey Design) & Προσχέδιο Ψηφιακής Υπηρεσίας (Digital Service Blueprint)
 • Επαναξιολόγηση και Επικύρωση ανά έργο.


Δοκιμή πριν την επένδυση (ανάπτυξη)

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος (MVP-minimum viable product)
 • Επικύρωση επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας 5
 • Ανάπτυξη επιπέδου τεχνολογικής ετοιμότητας 7
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών μικρής και μεσαίας κλίμακας
 • Παραγωγική δοκιμή ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος


Πρόσβαση σε υποδομές

 • Πρόσβαση σε υποδομή (πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης, κεντρικές μονάδες υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, Blockchain, υπολογιστικό νέφος επιτάχυνσης ή πιλοτικό νέφος / Εικονικές Μηχανές/Αποθήκευση)


Δεξιότητες

 • Ακαδημία DigiGov: πρόσβαση σε ανοιχτά μαζικά διαδικτυακά μαθήματα
 • miniMBA σε Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων


Υποστήριξη επενδύσεων

 • DigiGOV Agora, εικονική αγορά
 • Επενδυτικός Κύκλος: ημέρες επίδειξης, εκδηλώσεις δικτύωσης με το Equifund και επιχειρηματικά κεφάλαια
 • Υποστήριξη της υποβολής σε ΕΣΠΑ, Horizon, InvestEU, EIB


Δικτύωση και Διεθνοποίηση

 • Δράσεις δικτύωσης, εργαστήρια, εκδηλώσεις ανταλλαγής γνώσης
 • Διεθνοποίηση, δράσεις επίδειξης (pitching)

Εταίροι

Στρατηγικοί Εταίροι