Στόχοι

Οι στόχοι του GR digiGOV-innoHUB ευθυγραμίζονται με το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, καθώς και με άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές όπως, ενδεικτικά, το Πλαίσιο για την Προώθηση της Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ.

Ειδικότερα:

Στόχος 1. Υποστήριξη της ανάπτυξης μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών αξιοποιώντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (AI, ML, IoT, Blockchain, HPC) με ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτά πρότυπα.

Στόχος 2. Ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος φορέων ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης

Στόχος 3. Προώθηση της καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση, μετατρέποντάς την σε επενδυτή-ηγέτη στην αγορά καινοτομίας με την καθιέρωση Προ-Εμπορικών Διαγωνισμών Προμηθειών

Στόχος 4. Διευκόλυνση της περιφερειακής συνεργασίας και διεθνούς δικτύωσης με ομοειδείς πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στο πλαίσιο των αρχών της ανοικτής διακυβέρνησης

Στόχος 5 Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στελεχών από ελληνικές ΜΜΕ και δημοσίων υπαλλήλων, όσον αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, προμήθεια, υιοθέτηση και παροχή καινοτόμων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.