Τα κράτη μέλη της ΕΕ έδωσαν το πράσινο φως για την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενισχυμένη διαλειτουργικότητα για αποτελεσματικότερες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Η συμφωνία του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη θέση του αποτελεί σημαντικό νομοθετικό ορόσημο για την υλοποίηση της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη. 

Με την κίνηση του, το Συμβούλιο προετοιμάζει το έδαφος για το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, προτού η πρόταση για την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη μπορέσει να μετατραπεί σε νομοθεσία της ΕΕ. 

Δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο της ΕΕ έχει ήδη καταστήσει σαφή τη θέση του σχετικά με τον νόμο τον Ιούλιο, όλα τα μέρη είναι πλέον έτοιμα να συγκλίνουν προς μια κοινή θέση σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία. 

Στόχος της πράξης για τη διαλειτουργική Ευρώπη είναι η ενίσχυση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των διοικήσεων του δημόσιου τομέα στην ΕΕ (προκειμένου να καταστούν πιο διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, διατηρώντας παράλληλα την κυριαρχία τους) και η δημιουργία πιο επικεντρωμένων στον χρήστη και διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός της ΕΕ.  

Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, η πράξη προτείνει τη θέσπιση μιας δομής διακυβέρνησης — του συμβουλίου διαλειτουργικής Ευρώπης — που θα κατευθύνει το θεματολόγιο διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ, υποχρεωτικές αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας για την ανακάλυψη εμποδίων στη διαλειτουργικότητα, καθώς και λύσεις και μέτρα στήριξης για να βοηθηθούν οι φορείς του δημόσιου τομέα στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.  

Το δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη είναι διαθέσιμο εδώ.  

Διαβάστε περισσότερα

The Interoperable Europe Act   

The Commission Communication   

Press Release   

Q & A  

The Impact assessment report    

Commission Staff Working Document: The European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC)    

The Evaluation of the EIF   

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu