Αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία των ατόμων και των επιχειρήσεων εξαρτάται από μια οικονομία προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει την ανάγκη καλλιέργειας μιας οικονομίας που να προσαρμόζεται στους ανθρώπους. Αυτή η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, είναι βαθιά ενσωματωμένη στο κοινωνικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς της ΕΕ, όχι μόνο επιδιώκει να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά επίσης προσπαθεί να μετριάσει την ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών.

Κεντρική εστίαση στην ευρύτερη ατζέντα της δημιουργίας μιας οικονομίας που ωφελεί όλους είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση των ΜΜΕ, που αναγνωρίζονται ως η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, μέσω πρωτοβουλιών που προωθούν διαδικασίες τυποποίησης, μειώνοντας κατά συνέπεια το κόστος, ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα. Επιπλέον, οι προσπάθειες κατευθύνονται προς τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε κρίσιμες πληροφορίες για την αγορά, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Ένα απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση αυτών των στόχων είναι η στρατηγική αξιοποίηση των ανοιχτών δεδομένων. Με την προώθηση της μεγαλύτερης προσβασιμότητας και διαφάνειας των δεδομένων, οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι ΜΜΕ, μπορούν να συγκεντρώσουν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη δυναμική της αγοράς εργασίας, τις αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις και τη μετατόπιση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, πλατφόρμες όπως η Ιστοσελίδα υποστήριξης ΜΜΕ και το data.europa.eu παρέχουν στις ΜΜΕ χρήσιμες πληροφορίες, διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηρίων και επιτρέποντας στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Το data.europa.eu που προσφέρει πρόσβαση σε σχεδόν 90.000 σύνολα δεδομένων μόνο στην κατηγορία οικονομίας και χρηματοδότησης, οι οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν πολύτιμα ανοιχτά δεδομένα για να προωθήσουν την καινοτομία, να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα και τελικά να συμβάλουν στην τροφοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/