Στις 11 Απριλίου 2024, ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη έχει γίνει επίσημα μέρος της έννομης τάξης της ΕΕ, καθώς και της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους. Από τη νήσο Μαδέρα έως την πόλη του Ελσίνκι, οι νέες διατάξεις της, οι περισσότερες από τις οποίες θα εφαρμοστούν εντός τριών μηνών, θα σηματοδοτήσουν την αρχή μιας διαδικασίας κατά την οποία οι δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ θα βελτιώσουν θεμελιωδώς τη διαλειτουργικότητα του δημόσιου τομέα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω να εφαρμόζεται ο νόμος για τη διαλειτουργική Ευρώπη, ο οποίος εκπληρώνει τις εκκλήσεις για καλύτερες, διαλειτουργικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ, λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση Γιοχάνες Χαν. Ο νόμος αυτός θέτει τις βάσεις για έναν αποτελεσματικό, διασυνδεδεμένο δημόσιο τομέα της ΕΕ και για έναν χωρίς αποκλεισμούς, διαφανή και υπεύθυνο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων στα κράτη μέλη και επεκτείνει την πρόσβαση σε ψηφιακές διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω.

Με 150 εκατ πολίτες της ΕΕ ζώντας σε παραμεθόριες περιοχές και 2 εκατομμύρια άτομα που μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών, ο νόμος θα είναι προς όφελος πολλών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων.

Στο μέλλον, τα οφέλη του νόμου θα γίνουν πιο εμφανή μέσω της χρήσης διασυνδεδεμένων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που βασίζονται στη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων. Η αμοιβαία αναγνώριση ακαδημαϊκών διπλωμάτων ή επαγγελματικών προσόντων, η ανταλλαγή δεδομένων οχημάτων για οδική ασφάλεια ή πληροφορίες σχετικά με τη φορολογία, πρόσβαση σε δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας, τελωνεία, διαπίστευση δημόσιου διαγωνισμού, ψηφιακές άδειες οδήγησης, εμπορικά μητρώα,… οι υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιωθούν με τον νόμο.

Τέσσερις βασικοί πυλώνες 

Η προσέγγιση του νόμου θα είναι η εφαρμογή ενός συνόλου μέτρων, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες:

  • Η δημιουργία ενός πλαισίου διακυβέρνησης πολλαπλών επιπέδων για τον καθορισμό της ατζέντας διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για κοινές λύσεις διαλειτουργικότητας.
    Αυτό το πλαίσιο θα διευθύνεται από το Συμβούλιο Διαλειτουργικής Ευρώπης και θα υποστηρίζεται από την Κοινότητα Διαλειτουργικής Ευρώπης.
  • Η εισαγωγή υποχρεωτικών αξιολογήσεων διαλειτουργικότητας για τις διαλειτουργικές ανά σχεδιασμό δημόσιες υπηρεσίες, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2025. Αυτή η υποχρέωση θα βοηθήσει τους φορείς του δημόσιου τομέα να διερευνήσουν και, όπου χρειάζεται, να αντιμετωπίσουν πτυχές διασυνοριακής διαλειτουργικότητας στη φάση του σχεδιασμού.
    Το συμβούλιο και η Επιτροπή θα παράσχουν τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία. Για αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές αξιολογήσεων, σύντομα θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή, στην οποία έχουν εγγραφεί 50 δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ (από τοπικό έως ευρωπαϊκό επίπεδο).
  • Ενσωμάτωση της κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης λύσεων διαλειτουργικότητας μεταξύ της δημόσιας διοίκησης, που υποστηρίζεται από το one-stop-shop for λύσεις «Ευρωπαϊκή Διαλειτουργική πύλη.
    Η εγκατάσταση αυτής της Πύλης θα ξεκινήσει από την πύλη Joinup.
  • Ενισχυμένη υποστήριξη καινοτομίας και πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, των ρυθμιστικών sandboxes για πειραματισμούς πολιτικής, GovTech και έργα υποστήριξης εφαρμογής πολιτικής, για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την κλιμάκωση λύσεων.

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη λύσεων διαλειτουργικότητας, με τη συμμετοχή ΜΜΕ, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο νόμος, που προτάθηκε από την Επιτροπή, αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ψηφιακών πολιτικών. Ο νόμος συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ψηφιακής Δεκαετίας, όπως η διάθεση του 100% των βασικών δημόσιων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο έως το 2030.

Η εφαρμογή του νόμου για τη διαλειτουργική Ευρώπη θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης (DIGITAL). Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων, ο νόμος αναμένεται να εξοικονομήσει έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Press Release Interoperable Europe Act

Interoperable Europe Act   

Questions and Answers: Interoperable Europe Act  

Impact assessment report  

European Interoperability Framework for Smart Cities and Communities (EIF4SCC)  

Evaluation of the EIF 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/