Στις 21 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μια σημαντική απόφαση που μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την τεχνολογία blockchain και Web3 στην Ευρώπη. Η απόφαση αυτή αφορά τη δημιουργία του EUROPEUM-EDIC, ενός νέου νομικού φορέα που θα εμβαθύνει τη συνεργασία στον τομέα αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών.

Ιδρυτικά Μέλη και Υποστήριξη

Το EUROPEUM-EDIC ιδρύθηκε από ένα συνασπισμό εννέα κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων του Βελγίου (ως χώρα υποδοχής), της Κροατίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας. Η Πολωνία έχει επίσης ζητήσει επίσημα να ενταχθεί στο EUROPEUM-EDIC, ενώ αναμένεται ότι και άλλα κράτη-μέλη θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Αυτά τα κράτη μπορούν να συμμετάσχουν ως μέλη ή παρατηρητές, όπως και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Στόχοι και Δράσεις του EUROPEUM-EDIC

Το EUROPEUM-EDIC στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της κυβερνοανθεκτικότητας, σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ψηφιακής Ταυτότητας. Μέσω αυτού του φορέα, θα υποστηριχθεί η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών στην τεχνολογία Web3 και στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες, προωθώντας την καινοτομία και τη διαλειτουργικότητα αυτών των λύσεων με άλλες τεχνολογίες.

Ευρωπαϊκή Υποδομή Υπηρεσιών Blockchain (EBSI)

Ένας βασικός άξονας του EUROPEUM-EDIC είναι η ανάπτυξη του υπάρχοντος οικοσυστήματος της Ευρωπαϊκής Υποδομής Υπηρεσιών Blockchain (EBSI). Η EBSI αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και συνδυάζει το blockchain με άλλες τεχνολογίες Web3, όπως τα Verifiable Credentials. Αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν λύσεις για την εύκολη επαλήθευση και σχεδόν αδύνατη παραποίηση των πληροφοριών, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό στην εποχή των deep fakes, της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και της απάτης γενικά.

Η EBSI έχει ήδη αναπτύξει ένα πιλοτικό δίκτυο με περισσότερους από 40 κόμβους σε όλη την Ευρώπη για πιλοτικά έργα, που αφορούν κυρίως την ανταλλαγή και επαλήθευση διαπιστευτηρίων πολιτών ή οργανισμών σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση και η κοινωνική ασφάλιση. Επίσης, χρησιμοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για πιλοτικές δράσεις κατά της παραποίησης/απομίμησης, καθώς και για άλλες περιπτώσεις ιχνηλασιμότητας.

Ευρύτερο Πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κοινοπραξιών Ψηφιακών Υποδομών (EDICs)

Η ανακοίνωση του EUROPEUM-EDIC αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοπραξιών Ψηφιακών Υποδομών (EDICs), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Δεκαετίας 2030. Τα EDICs επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να συγκεντρώνουν χρηματοδότηση και άλλους πόρους με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επενδύουν σε μετασχηματιστικά ψηφιακά έργα και να διασφαλίζουν κοινά πρότυπα και διαλειτουργικότητα.

Με τη δημιουργία του EUROPEUM-EDIC, η Ευρώπη κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης της συνεργασίας στον τομέα του blockchain και των τεχνολογιών Web3, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την καινοτομία, την ασφάλεια και την αξιοπιστία των ψηφιακών υποδομών σε ολόκληρη την ήπειρο.

Πηγή: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/blockchain-creation-europeum-edic?pk_source=ec_newsroom&pk_medium=email&pk_campaign=Shaping%20Euro