Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Ανοικτής πρόσκλησης προς ΜμΕ για συμμετοχή στο GR digiGOV-innoHUB παρατείνεται έως τις 14/12/2023 στις 15:00.  

Ως εκ τούτου, τα επόμενα στάδια της διαδικασίας τροποποιούνται ως εξής: 

Ημερομηνία τελικής υποβολής προτάσεων 14/12/2023 ώρα 15:00 
Έλεγχος επιλεξιμότητας & αξιολόγηση των προτάσεων 14/12/2023 έως 18/12/2023 
Notification to selected proposals for presentation (pitches)  18/12/2023 
Προ-επιτάχυνση   Παρουσίαση προτάσεων των επικρατέστερων  υποψηφίων ανά πρόκληση 19 και 20/12/2023 
Παράδοση επιστολών πρόκρισης  ή απόρριψης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στις επιλεγμένες και απορριφθείσες επιχειρήσεις. Έως τις 27/12/2023  
Φάση επιτάχυνσης / Σχεδιασμός και προετοιμασία πιλοτικών, προσδιορισμός services 27/12/2023 – 20/1/2024