Από τις αρχές του 2025, η επικείμενη πράξη για τη διαλειτουργική Ευρώπη εισάγει υποχρεωτικές αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων που περιλαμβάνουν διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων. Η απαίτηση αυτή (που ορίζεται στο άρθρο 3 της πρότασης πράξης) θα ισχύει για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και για τις δημόσιες διοικήσεις σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Οι αξιολογήσεις διαλειτουργικότητας είναι ζωτικής σημασίας μέσα προκειμένου να ανακαλυφθούν αποτελεσματικοί τρόποι για μεγαλύτερη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων διοικήσεων, να ελεγχθεί εάν οι αποφάσεις μπορούν να εφαρμοστούν ψηφιακά, και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να εξοικονομηθεί χρόνος για τους πολίτες. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών για αυτές τις σημαντικές αξιολογήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει με στόχο τη δημιουργία ορθών πρακτικών αξιολόγησης που αποφέρουν τα περισσότερα οφέλη και τη μικρότερη επιβάρυνση για τις δημόσιες διοικήσεις.   

Για τον λόγο αυτό, οι δημόσιες διοικήσεις στην ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτών των κατευθυντήριων γραμμών συμμετέχοντας σε πιλοτική φάση που θα οργανωθεί από την Interoperable Europe.   

Οι κατευθυντήριες γραμμές δοκιμών της πιλοτικής φάσης έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην αξιολόγηση της ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας των διασυνοριακών δεδομένων σας που ανταλλάσσουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, να γνωστοποιήσουν τις πρώτες εμπειρίες, τις ανάγκες, την καθημερινή πραγματικότητα και συγκεκριμένες περιπτώσεις που προκύπτουν από αυτήν. Αυτή η ανατροφοδότηση θα έχει μεγάλη αξία για την Επιτροπή και θα συμβάλει στον καθορισμό των τελικών κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης για την ανάπτυξη των αποτελεσματικότερων εργαλείων αξιολόγησης που πρόκειται να εγκριθούν από το συμβούλιο «Διαλειτουργική Ευρώπη» — μόλις συσταθεί αργότερα εντός του έτους.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας κάνοντας κλικ εδώ.  

Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός περιγράφει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος: 20 Μαρτίου 2024 

Έναρξη των πιλοτικών: Αρχές Απριλίου 2024 

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μαζί με ανατροφοδότηση σχετικά με την πιλοτική άσκηση: Το αργότερο έως το τέλος Μαΐου 2024.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/