2η Ανοικτή πρόσκληση προς ΜΜΕ για συμμετοχή στο GRdigiGOV-innoHUB- Έκδοση 3.0

 1. Παρουσίαση του έργου

Το GR digiGOV-innoHUB, είναι ένας ευρωπαϊκός κόμβος ψηφιακής καινοτομίας (EDIH), μέλος του δικτύου EDIH, στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Η κοινοπραξία του Κόμβου, με επικεφαλής την εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), αποτελείται από 16 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων που ειδικεύονται σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, HPC, blockchain και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και δραστήρια επαγγελματικά και επιστημονικά δίκτυα. Τα μέλη της κοινοπραξίας συγκροτούν μια έμπειρη ομάδα, δοκιμασμένη στην πράξη κατά την περίοδο COVID19, στην ενορχήστρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως ” συντονιστής” μαζί με τους 15 “εταίρους”, όπως ορίζονται στο προοίμιο της συμφωνίας επιχορήγησης του έργου GR digiGOV-innoHUB, είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ, εφεξής καλούμενες “οι αιτούντες”, που μπορούν να προσφέρουν λύσεις αξιοποιώντας τεχνολογίες διακυβέρνησης (govtech), προς τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα αξιοποιώντας επίσης τις κοινότητες πρακτικής, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης καθώς και τους ειδικούς και επαγγελματίες του κλάδου, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στη συμφωνία (grant agreement no.101083646) του έργου.

Ο κόμβος υποστηρίζεται επίσης άμεσα από βασικούς κλαδικούς φορείς της καινοτομίας, περιφερειακές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν στις δράσεις του κόμβου. Μέχρι το τέλος της διάρκειας του έργου, ο κόμβος θα αποτελέσει ένα δίκτυο αριστείας, με παρουσία σε όλες σχεδόν τις ελληνικές περιφέρειες, παρέχοντας στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τους φορείς που διαχειρίζονται υπηρεσίες δημοσίου ενδιαφέροντος, πρόσβαση σε γνώση, εμπειρία και υποδομές. Το GR digiGOV-innoHUB στοχεύει να γίνει ένας επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας σύγχρονα πλαίσια και μεθόδους για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών που βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής (Τεχνητή Νοημοσύνη, BlockChain κα), με ανοικτότητα και διαφάνεια.

 1. Ο κόμβος και οι στόχοι του

Στόχος του GR digiGOV-innoHUB είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις, που βασίζονται σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, και ανοικτά πρότυπα, να εμπλουτίσει το οικοσύστημα των φορέων του ψηφιακού μετασχηματισμού και να διευκολύνει την καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση, μετατρέποντάς την σε μεγάλο αγοραστή και επενδυτή καινοτομίας. Ο κόμβος θα λειτουργήσει ως ένα εικονικό εργαστήριο GOVtech που μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη, καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών ψηφιακών λύσεων μέσω ευέλικτων και αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, υιοθετώντας τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνολογική ανοικτότητα στη Δημόσια Διοίκηση και παροτρύνοντας τη χρήση του European Union Public Licence EUPL.

Στρατηγική προτεραιότητα του κόμβου είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς δημόσιων υπηρεσιών, αξιοποιώντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (AI, 5G, HPC, IoT, Cloud, κυβερνοασφάλεια κ.λπ.) και κινητοποιώντας οργανισμούς του δημόσιου τομέα και επιχειρηματικούς φορείς. Για να επιτευχθεί αυτό, εκτός από την τεχνολογική πτυχή, ο κόμβος θα λάβει υπόψη του σχετικές πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως (α) το πρόγραμμα “Adopt-AI” για τη στήριξη της δημόσιας προμήθειας συστημάτων ΤΝ, και (β) τη “Διακήρυξη για τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δικαιώματα και αρχές”, η οποία ορίζει ένα σύνολο αρχών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με επίκεντρο τον άνθρωπο και λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς για τους ανθρώπους και ως οδηγός για τις επιχειρήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Ο κόμβος θα συμβάλει στην πλειονότητα των βασικών συντελεστών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, δηλαδή:

 • Επιτάχυνση της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στις δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο και τις διατάξεις του νόμου και του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την ΤΝ.
 • Αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων που υποστηρίζουν τη λειτουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επόμενης γενιάς.
 • Διαφάνεια των δημόσιων υπηρεσιών μέσω ψηφιακών μέσων.
 • Ιδιωτικότητα και εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω της διερεύνησης των σύγχρονων συστημάτων κυβερνοασφάλειας σε υφιστάμενες και μελλοντικές υπηρεσίες.
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο για τους φορείς του δημόσιου τομέα όσο και για τις ΜΜΕ μέσω προσαρμοσμένων μαθημάτων κατάρτισης.
 • Καθορισμός των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επόμενης γενιάς μέσω εργαστηρίων, ημερών καινοτομίας και άλλων δραστηριοτήτων συνδημιουργίας.
 • Προσδιορισμός του αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στις επιδόσεις του δημόσιου τομέα μέσω δραστηριοτήτων πειραματισμού και επικύρωσης.
 • Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα και των ΜΜΕ με την αξιοποίηση των δομικών στοιχείων του Connecting Europe Facility (CEF) και άλλων εργαλείων Digital Transformation Accelerator (DTA).

Ο κόμβος έχει τη δυνατότητα να προωθήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της κύριας κυβερνητικής πύλης gov.gr, τόσο μέσω της υποστήριξης δημόσιων φορέων που προσφέρουν νέες υπηρεσίες προσανατολισμένες στον πολίτη ή στις επιχειρήσεις, όσο και μέσω της βελτίωσης της παροχής υφιστάμενων υπηρεσιών και της αξιοποίησης των λύσεων τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠΕ) και των δεξιοτήτων του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Στόχος του είναι να συμβάλει σημαντικά στη μετατροπή του gov.gr από πύλη σε ενεργό οικοσύστημα, όπως προβλέπεται στον οδικό χάρτη του gov.gr ως το επόμενο στάδιο της σταδιακής ανάπτυξής του.

Επιπλέον, ο κόμβος θα έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει σύγχρονες και ευέλικτες μεθόδους στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ΤΠΕ, όπως αυτές περιγράφονται επίσης στη Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΣΨΜ). Ο Κόμβος θα ακολουθήσει την πρακτική των λεγόμενων “γρήγορων νικών”, στις οποίες έχει εστιάσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις ΤΠΕ υψηλού αντίκτυπου (3-9 μήνες) που σκοπεύουν να παρέχουν μια νέα ψηφιακή δημόσια υπηρεσία εγκαίρως μέσω ενός ελάχιστου βιώσιμου προϊόντος (MVP) και, όταν είναι δυνατόν, να ακολουθούν μια σπονδυλωτή ανάπτυξη. Μετά από μια γρήγορη παροχή υπηρεσιών που καλύπτει την πλειονότητα των περιπτώσεων, οι λύσεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσω πιο παραδοσιακών μεθόδων ανάπτυξης και σύναψης συμβάσεων. Οι υπηρεσίες θα αντιμετωπίσουν αφενός τις εγγενείς απαιτήσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των αιτούντων, ωστόσο, οι περισσότερες από τις υπηρεσίες προσανατολίζονται προς την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των φορέων και του προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Επιπλέον, ο κόμβος θα προσφέρει εγκαταστάσεις πειραματισμού για τους επιλέξιμους αιτούντες και τον δημόσιο τομέα για να δοκιμάσουν τεχνολογίες και εφαρμογές που σχετίζονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη σκοπιμότητα εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών στις δραστηριότητές τους πριν επενδύσουν περαιτέρω σε αυτές.

Συνολικά, το GR digiGOV-innoHUB προσφέρει μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών στους επιλέξιμους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας, της πρόσβασης σε υποδομές, της επιτάχυνσης, της δοκιμής πριν από την επένδυση, της επιχειρηματικής καθοδήγησης κ.λπ.

Ο κόμβος απευθύνεται τόσο σε ΜΜΕ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον κόμβο μέσω της συγκεκριμένης πρόκλησης, όσο και σε δημόσιους οργανισμούς που θα ήθελαν μέσω του κόμβου να δοκιμάσουν προηγμένες τεχνολογικές λύσεις αξιοποιώντας το δομημένο πλαίσιο που προσφέρει ο κόμβος και παράλληλα να δεχθούν υπηρεσίες που θα επιταχύνουν την ψηφιακή τους ωριμότητα.

 1. Σκοπός της ανοικτής πρόσκλησης

Σκοπός της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον GR digiGOV-innoHUB είναι να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες που απαιτούνται για να ζητηθεί από τους επιλέξιμους αιτούντες που ασχολούνται με την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια και το 5G προς την ψηφιακή καινοτομία του δημόσιου τομέα, να συμπληρώσουν αιτήσεις να ενταχθούν στον κόμβο για να ωριμάσουν τις λύσεις τους, να δικτυωθούν με φορείς του δημοσίου. Οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου μέσω της προώθησης καινοτόμων προσεγγίσεων και την πιλοτική εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης τους.

Οι αιτούντες μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και την πρότασή τους με την προσφερόμενη λύση, ώστε να ενταχθούν στον κόμβο (φάση Α’). Στη συνέχεια μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κόμβου και να λάβουν υπηρεσίες προ-επιτάχυνσης ή/και επιτάχυνσης (φάση Β’) σύμφωνα με τα παρακάτω:

Φάση Α’ – Υποβολή αίτησης – Έλεγχος επιλεξιμότητας

Στη φάση αυτή η ενδιαφερόμενη εταιρεία καλείται να υποβάλει αίτηση ένταξης στον κόμβο συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ακολούθως, διενεργείται έλεγχοςεπιλεξιμότητας αυτής, ώστε να οριστικοποιηθεί η ένταξη της ενδιαφερόμενης εταιρείας στον κόμβο.

Για την διαδικασία υποβολής βλέπε κεφ. 6 .Υποβολή αιτήσεων.

Όλοι οι αιτούντες υποβάλλουν αίτημα συνοδευόμενο από πρόταση σχετικά με τη λύση που έχουν αναπτύξει και υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (νομιμοποιητικά έγγραφα) για ένταξη στον κόμβο όπως αυτά ορίζονται στο 8. Επιλέξιμοι αιτούντες – Λόγοι αποκλεισμού.

Για την ολοκλήρωση της ένταξής τους στον κόμβο ελέγχονται τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας καθώς και η συμβατότητα της πρότασης τους με τους στόχους του κόμβου.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας, οι εταιρείες εντάσσονται στους υποστηριζόμενους από τον κόμβο και μπορούν να λάβουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω υπηρεσίες

 1. υπηρεσίες ωρίμανσης των λύσεών τους (προ-επιτάχυνση) ή/ και
 2. υπηρεσίες επιτάχυνσης με στόχο την πιλοτική δοκιμή της προτεινόμενης λύσης (εν συντομία θα αναφέρεται ως “πιλοτικό”). Το πιλοτικό αφορά στον σχεδιασμό και δοκιμαστική εφαρμογή λύσης για την αντιμετώπιση μιας πρόκλησης ενός δημόσιου οργανισμού με χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών και έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, του Blockchain, του HPC κ.ά.. Το πιλοτικό αφορά μικρής κλίμακας υλοποίηση για λόγους επίδειξης της καταλληλότητας μιας λύσης, και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην υλοποίηση του συνόλου της λύσης για τις ανάγκες του δημόσιου φορέα, ούτε δημιουργεί υποχρέωση για την απόκτηση της λύσης από τον φορέα.
 3. υπηρεσίες για επέκταση και διεθνοποίηση των λύσεων τους, αξιοποιώντας το δίκτυο και την τεχνογνωσία του κόμβου.

Για την ένταξη τους στον κόμβο, οι υποψήφιες εταιρείες καλούνται να συμπληρώσουν το αρχικό ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας (Digital Maturity Assessment – DMA (βλ. Παράρτημα Ι) και να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους περιγραφή της εταιρείας και των στόχων της.

Προτεινόμενη λύση

Επίσης, για την εκτίμηση της ωριμότητας της πρότασής τους και για τις ανάγκες σύνδεσης με συγκεκριμένες προκλήσεις του κόμβου, οι υποψήφιες εταιρείες θα κληθούν να περιγράψουν την προτεινόμενη λύση και τα χαρακτηριστικά της και να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως:

 • Σκοπός και στόχοι της εταιρείας, δομή εταιρείας
 • Ανθρώπινο Δυναμικό (αριθμός εργαζομένων, χαρακτηριστικά ομάδας, διαθέσιμες δεξιότητες/ expertise)
 • Περιγραφή προϊόντος/ προτεινόμενης λύσης:
  • καινοτόμα χαρακτηριστικά λύσης, στοιχεία διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό, πλεονεκτήματα, αδυναμίες
  • TRL λύσης,
  • συμβολή προϊόντος/ λύσης στην επίλυση των προκλήσεων του ελληνικού δημοσίου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
  • προστατευόμενη τεχνολογία / πνευματικά δικαιώματα
  • κα
 • Διαθεσιμότητα συνεργατών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας
 • Υφιστάμενη οικονομική κατάσταση (πελάτες, έσοδα από το προϊόν), χρηματοδότηση εταιρείας
 • Τομείς όπου η εταιρεία χρειάζεται υποστήριξη

Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη στη φάση της ένταξης μιας εταιρείας στον κόμβο. Με βάση τα στοιχεία που έχει δώσει η εταιρεία στην αίτησή της και την παρουσίαση που θα κληθεί να κάνει κατά την ένταξή της και λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή της ωριμότητα [Digital Maturity Assessment (DMA)], καθορίζονται οι υπηρεσίες που θα λάβει η εταιρεία από τον κόμβο και η ετοιμότητά της να προχωρήσει στη φάση της ωρίμανσης λύσεων ή/και της υλοποίησης πιλοτικού.

Φάση Β’ – Ένταξη στους ωφελούμενους του κόμβου – Ωρίμανση λύσεων / Πιλοτική εφαρμογή

Ωρίμανση λύσεων

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου επιλεξιμότητας και την ένταξη στους ωφελούμενους του κόμβου, ξεκινά η εκτίμηση της ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας (DMA) και σχεδιάζεται η διαδρομή της στον κόμβο (Project Journey Map) καθώς και ένα πρώτο σχέδιο της προτεινόμενης ψηφιακής υπηρεσίας (Service Blueprint). Όλοι οι αιτούντες δύνανται να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό marketplace για να εκθέσουν και να παρουσιάσουν τις λύσεις τους καθώς και σε υπηρεσίες προ-επιτάχυνσης (mentoring, εκπαίδευση, δικτύωση κ.ά.) για την ωρίμανση των λύσεών τους.

Ο κόμβος θα παρέχει το απαραίτητο πλαίσιο για την παρουσίαση των λύσεων των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στον κόμβο σε φορείς του δημοσίου ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τις εταιρείες ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις λύσεις τους στις ανάγκες δημόσιων οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες δύνανται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα να συμμετέχουν σε hackathons, bootcamps, open market consultations και άλλες εκδηλώσεις, ώστε να σχεδιάσουν με την υποστήριξη των εταίρων του κόμβου κάποιο πιλοτικό το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες των δημόσιων οργανισμών με σκοπό την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας στο δημόσιο.

Οι εταίροι του κόμβου βοηθούν τους δημόσιους οργανισμούς που συνεργάζονται με τον κόμβο να προσδιορίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Επί αυτών των προκλήσεων, θα ζητείται από επιλεγμένες εταιρείες που έχουν ενταχθεί στον κόμβο να προτείνουν τρόπους επίλυσής τους αξιοποιώντας αναδυόμενες τεχνολογίες. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα εκτιμάται η δυνατότητά τους να προχωρήσουν στην υλοποίηση πιλοτικού μικρής ή μεσαίας κλίμακας για τις ανάγκες του δημόσιου οργανισμού.

Η επιλογή για την υλοποίηση πιλοτικού γίνεται βάσει εξειδικευμένων κριτηρίων που περιγράφονται παρακάτω. (Επιτάχυνση – πιλοτική εφαρμογή σελ. 9-10)

Προϋπόθεση για να προχωρήσει μια εταιρεία στη φάση της επιτάχυνσης και τον σχεδιασμό πιλοτικού, αποτελεί η ύπαρξη ενός δημόσιου οργανισμού που θα είναι φορέας υποδοχής (challenge owner) της πιλοτικής λύσης που θα αναπτυχθεί.

Επιτάχυνση – πιλοτική εφαρμογή

Κατά τη διαδικασία ωρίμανσης, οι εταιρείες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις προτεινόμενες λύσεις τους. Σε περίπτωση που ένας φορέας του δημοσίου επιθυμεί να δοκιμάσει κάποια από τις προτεινόμενες λύσεις, η εταιρεία/ οι εταιρείες μπορεί να προχωρήσουν στο σχεδιασμό μιας μικρής πιλοτικής εφαρμογής της λύσης τους σε περιορισμένη κλίμακα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες και αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα ή στοιχεία του φορέα υποδοχής της λύσης. Ο σχεδιασμός του πιλοτικού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του δημόσιου φορέα και εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους δοκιμής πριν την επένδυση. Οι φορείς δεν υποχρεούνται να προχωρήσουν σε υιοθέτηση των προτεινόμενων λύσεων, ούτε στην προμήθεια των προτεινόμενων προϊόντων των εταιρειών.

Ο κόμβος λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες ανάγκες των δημόσιων οργανισμών, και άλλα κριτήρια, διευκολύνει αυτές τις συνεργασίες, μέσα από πλαισιωμένες εκδηλώσεις που οργανώνει γι’ αυτό το σκοπό, στις οποίες δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις μπορεί να σχεδιάσουν από κοινού μικρές πιλοτικές παρεμβάσεις.

Επίσης, οι εταιρείες μπορεί να κληθούν να δοκιμάσουν τις λύσεις τους σε περιβάλλον δοκιμών με χρήση ανοιχτών δεδομένων που έχει επεξεργαστεί και διαθέτει ο κόμβος γι’αυτό το σκοπό.

Ένα πιλοτικό πρόγραμμα μικρής κλίμακας είναι μια προκαταρκτική δοκιμή που πραγματοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα για να αξιολογηθεί η εφικτότητα, η αποτελεσματικότητα και οι πιθανές προκλήσεις της εφαρμογής ενός νέου έργου, προγράμματος, τεχνολογίας ή πολιτικής. Αυτά τα πιλοτικά προγράμματα πραγματοποιούνται συνήθως σε έναν ελεγχόμενο χώρο με ένα μικρότερο σύνολο χρηστών και δεδομένων ή εντός ενός περιορισμένου γεωγραφικού χώρου.

Ο σκοπός ενός πιλοτικού προγράμματος μικρής κλίμακας είναι η συλλογή δεδομένων, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, η αναγνώριση πιθανών προβλημάτων και η βελτίωση των στρατηγικών πριν από την πλήρη εφαρμογή του έργου.

Κύρια χαρακτηριστικά ενός πιλοτικού προγράμματος μικρής κλίμακας περιλαμβάνουν:

1. Περιορισμένη Εμβέλεια: Το πιλοτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι ή στοιχείο του έργου αντί να προσπαθήσει μια πλήρη εφαρμογή.

2. Μικρός Αριθμός Χρηστών: Ο αριθμός των χρηστών που εμπλέκονται στο πιλοτικό πρόγραμμα είναι σχετικά μικρός.

3. Ελεγχόμενο Περιβάλλον: Το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, συχνά με προκαθορισμένες παραμέτρους και συνθήκες.

4. Βραχύς Χρόνος Διάρκειας: Το πιλοτικό πρόγραμμα συνήθως έχει βραχύ χρονικό διάστημα, επιτρέποντας γρήγορη ανατροφοδότηση και επανάληψη (έως 6μήνες).

5. Αξιολόγηση: Τα δεδομένα συλλέγονται και αναλύονται κατά τη διάρκεια και μετά το πιλοτικό πρόγραμμα για να αξιολογηθεί η επιτυχία του και να ενημερωθεί η λήψη αποφάσεων για μελλοντικές εκδοχές ή κλιμάκωση.

Συνολικά, τα πιλοτικά προγράμματα μικρής κλίμακας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και συμπεράσματα για να ενημερώσουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή μεγαλύτερων πρωτοβουλιών, μειώνοντας τους κινδύνους και μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επιτυχίας.

Η συμμετοχή μιας εταιρείας στον κόμβο δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη συμμετοχή της σε πιλοτικό.

Το πέρασμα στη φάση της επιτάχυνσης γίνεται όταν αποφασιστεί ότι η εταιρεία θα προχωρήσει στην υλοποίηση πιλοτικού. Επιχειρήσεις μπορεί να σχεδιάσουν από κοινού και να υλοποιήσουν πιλοτικές παρεμβάσεις μικρής εμβέλειας, ώστε να αναδειχθούν νέες λύσεις ή τρόποι επίλυσης προκλήσεων με την αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνολογιών με έμφαση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη φάση αυτή οι εταιρείες υποστηρίζονται από τους εταίρους του κόμβου, λαμβάνουν ειδική τεχνογνωσία και υποστήριξη και αναμένεται είτε να βελτιώσουν το TRL της λύσης τους, είτε να προσαρμόσουν τη λύση τους στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου δημόσιου οργανισμού, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης πρόκλησης που έχει αναδειχθεί στην προηγούμενη φάση ή στο περιβάλλον δοκιμών (sandbox) που θα διαθέσει ο κόμβος

Η διάρκεια υλοποίησης και δοκιμής ενός πιλοτικού δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες από τη στιγμή της έναρξής του.

Επισημαίνουμε ότι ο κόμβος δεν επιδοτεί τις εταιρείες, ούτε καλύπτει τις δαπάνες που τυχόν απορρέουν από τη συμμετοχή τους στον κόμβο. Επίσης, δεν δύναται να καλύψει δαπάνες εξοπλισμού, ή άλλες δαπάνες που τυχόν συνδέονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικού. Ωστόσο, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να συνδράμει στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων κάλυψης αυτών των δαπανών, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι συνεργαζόμενες εταιρείες.

Η επιλογή των προτάσεων για να προχωρήσουν σε πιλοτικό γίνεται με βάση τα κάτωθι κριτήρια, τα οποία εκτιμώνται από την επιτροπή επιλογής πιλοτικών του κόμβου. Στην επιτροπή συμμετέχουν έγκριτα στελέχη σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και ψηφιακής καινοτομίας, εκπρόσωποι του ΥΨΔ ή/και άλλων φορέων του δημοσίου καθώς και επαγγελματικών φορέων.

Κριτήρια με τα οποία θα κριθεί η ετοιμότητα μιας λύσης αφορούν:

ΚριτήριαΣτάθμιση
Όραμα και καινοτομία30%
Επιπτώσεις35%
Υλοποίηση και εφαρμογή35%
 1. Όραμα και καινοτομία (Συντελεστής στάθμισης 30%, αναφέρεται κυρίως στο σύνολο των ερωτήσεων “προϊόν/υπηρεσία”)

Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις ακόλουθες πτυχές του οράματος και της καινοτομίας. Όσο πιο πειστικό είναι το όραμα και η καινοτομία, τόσο υψηλότερη είναι η αξιολόγηση.

 • Ποιο είναι το όραμα της εταιρείας για την αντιμετώπιση της Πρόκλησης και σε ποιο βαθμό συμβάλλει στην επίλυσή της;
 • Σε ποιο βαθμό υπάρχει ήδη η λύση;
 • Είναι η τεχνολογία καινοτόμος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή της σε σχέση με την πρόκληση;
 • Θα προσφέρει προστιθέμενη αξία σε σχέση με τις υπάρχουσες έτοιμες/εμπορικές λύσεις;
 1. Αντίκτυπος (Συντελεστής στάθμισης 35%, αναφέρεται κυρίως στο σύνολο των ερωτήσεων “προϊόν/υπηρεσία”)

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον θετικό αντίκτυπο που θα έχει η λύση στην πρόκληση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αναμενόμενος θετικός αντίκτυπος, τόσο καλύτερη είναι η αξιολόγηση. Οι πτυχές που εξετάζονται περιλαμβάνουν:

 • Ποια πιθανά αποτελέσματα θα έχει το προϊόν ή η υπηρεσία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;
 • Πώς μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω η διαθέσιμη σήμερα λύση;
 • Ποια είναι τα επιθυμητά θετικά αποτελέσματα και πώς σκοπεύετε να τα επιτύχετε;
 1. Υλοποίηση και εφαρμογή (Συντελεστής στάθμισης 35%, αναφέρεται κυρίως στις ερωτήσεις “ομάδα της εταιρείας” και “άλλες”)

Η επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις ακόλουθες πτυχές της υλοποίησης και εφαρμογής της λύσης. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η πρόταση για την υλοποίηση και την εφαρμογή και όσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη εμπνέει, τόσο υψηλότερη είναι η αξιολόγηση.

 • Πόσο εφικτή είναι η λύση;
 • Πόσο εύκολα θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί το προϊόν/υπηρεσία;
 • Πόσες ώρες την εβδομάδα μπορεί να είναι διαθέσιμη η ομάδα;
 • Διαθέτει η ομάδα σας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία; Τί υποστήριξη χρειάζεται;
 • Τι απαιτεί αυτό από την άποψη της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του συμμετέχοντος Οργανισμού Δημόσιας Διοίκησης ή εξωτερικούς προμηθευτές;
 • Πώς θα μοιάζει το προϊόν ή η υπηρεσία βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;
 • Λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη μελλοντική εφαρμογή, ποια είναι η επεκτασιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και πώς μπορούν να αναπαραχθούν σε άλλα περιβάλλοντα της Δημόσιας Διοίκησης;

Η αποδοχή μιας εταιρείας στον κόμβο για ωρίμανση μιας λύσης δεν σημαίνει υποχρεωτική υλοποίηση πιλοτικού.

Ενδιαφερόμενοι φορείς του δημόσιου τομέα

Κάθε πρόκληση αφορά σε έναν ή περισσότερους φορείς του δημόσιου τομέα, είτε πρόκειται για υπηρεσίες του Υπουργείου, είτε για Δήμους, είτε για τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οι εν λόγω φορείς ορίζονται ως ιδιοκτήτες των προκλήσεων (challenge owners), φιλοξενούν την πιλοτική εφαρμογή της λύσης, και συμμετέχουν στην αξιολόγηση και στην επιλογή των σχετικών προτεινόμενων λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Οι δημόσιοι φορείς, καλούνται επίσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, ώστε να συμμετέχουν στον κόμβο και να επωφεληθούν της δυνατότητας να γνωρίσουν νέες προσεγγίσεις, μεθοδολογίες, τεχνολογικές λύσεις και να δοκιμάσουν μια τεχνολογία πριν αποφασίσουν να επενδύσουν σε αυτή.

 1. Πλάνο ενεργειών

Τροποποιήσεις στο παρακάτω πλάνο ενεργειών μπορούν να γίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και δεν απορρέουν δικαιώματα για οποιονδήποτε αιτούντα. Εφόσον λάβει χώρα τροποποίηση στο εν λόγω πλάνο, θα υπάρξει και έγκαιρη σχετική ενημέρωση μέσω σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο του κόμβου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στον κόμβο ψηφιακής καινοτομίας
7/6/2024
Υποβολή αιτήσεων στο https://digigov.innohub.gr/proposal-submissionsΑνοιχτή διαδικασία
InfoDay – συνάντηση ενημέρωσης για τους ενδιαφερόμενους αιτούντεςΤα infodays θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κόμβου
Υποβολή ερωτημάτωνCall@digigov.innohub.gr Θέμα: Ερώτημα για την ανοιχτή πρόσκληση
Λίστα Συχνών Ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους εδώ: https://digigov.innohub.gr/2h-prosklhsh-upobolhs-protaseon-gia-thn-pshfiakh-kainotomia-sto-dhmosio/Η λίστα θα επικαιροποιείται συνεχώς με νέα ερωτήματα εφόσον προκύπτουν

Σε περίπτωση νέας έκδοσης της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης, αυτή θα ανακοινωθεί στο https://digigov.innohub.gr το οποίο σας καλούμε να επισκέπτεστε για λεπτομέρειες. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων είναι συνεχής. Η ΕΔΥΤΕ διενεργεί συστηματικά τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα επόμενα βήματα.

 1. Υποβολή αιτήσεων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής προσδιορίζονται στο παρόν κείμενο της ανοιχτής πρόσκλησης συμμετοχής στον κόμβο GR digiGOV-innoHUB.

Αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://digigov.innohub.gr/proposalsubmissionsαπό την 7/6/2024.

Παρακαλείστε να υποβάλετε τα έγγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνσηhttps://digigov.innohub.gr/proposalsubmissions.

με επισυναπτόμενα 3 pdf:

1. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας σας και της λύσης που προσφέρετε (βλέπε Κεφ. 3. Σκοπός της ανοικτής πρόσκλησης / Φάση Α’ – Υποβολή αίτησης – Έλεγχος επιλεξιμότητας / Προτεινόμενη λύση σελ. 6-7),

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής (βλέπε Κεφ. 8 – Επιλέξιμοι αιτούντες, λόγοι αποκλεισμού)

3. Συμπληρωμένο Digital Maturity Assessment (επισυνάπτεται Παράρτημα Ι).

 1. Infoday – Ημέρα ενημέρωσης και επικοινωνίας

Για να κατανοήσουν οι υποψήφιοι καλύτερα τη λειτουργία του κόμβου και τις δυνατότητες που τους δίνει, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει ημέρα ενημέρωσης. Η ημέρα και ώρα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του κόμβου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση της ενημερωτικής ημερίδας μέσω του δικτυακού τόπουσυμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα https://digigov.innohub.gr/infodays/.

Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: call@digigov.innohub.gr.

 1. Επιλέξιμοι αιτούντες – Λόγοι αποκλεισμού
  1. Κριτήρια επιλεξιμότητας

Υποβολή αιτήσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλλον ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Έδρα νομικής οντότητας: έδρα στην Ελληνική Επικράτεια, ή με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφόσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο

*Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο!

 1. Η εταιρεία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους κατά το τελευταίο έτος λειτουργίας της, όπως καταγράφεται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ERGANI του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 2. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ελληνικό υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας, η παρούσα προϋπόθεση θα πρέπει να πληρούται μόνο για το ελληνικό υποκατάστημα.

Επιπλέον και ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση, πρέπει να πληρούνται επιπλέον και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Πρέπει να έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 85490/10.08.2020 με τίτλο: “Σύσταση προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικό Μητρώο Νέων Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγραφής και κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων στο ανωτέρω Μητρώο” (Β΄ 3668), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 134622/17.12.2020 (Β΄5587) τροποποίηση του Αστικού Κώδικα.

 • 2. Η εταιρεία δεν λειτουργεί για περισσότερα από 8 έτη από την ίδρυσή της, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. (π.χ. μία επιχείρηση που ιδρύθηκε 23/12/2012 έχει δικαίωμα υποβολής μέχρι 22/12/2020).

*Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η προϋπόθεση θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση.

 1. Όσον αφορά τους λόγους αποκλεισμού

Για να αποδείξουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ήτοι:

α) Νομιμοποιητικά έγγραφα

 1. Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και τυχόν μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον η τελευταία προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ο επιλέξιμος υποψήφιος υποβάλλει
  1. γενικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή, καθώς και
  2. το κωδικοποιημένο καταστατικό
 2. Απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο επιλέξιμος υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία να δηλώσει την εκπροσώπησή του και τυχόν μεταβολές αυτής σε αρμόδια αρχή , θα προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης από το ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της στην ΕΔΥΤΕ.
 3. Βεβαίωση ότι η εταιρεία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους σε πλήρες ισοδύναμο απασχόλησης κατά το τελευταίο έτος λειτουργίας της, όπως καταγράφεται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων ERGANI του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 4. Ισολογισμό ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών, όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του υποψηφίου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού του, το (τα) φυσικό(-α) πρόσωπο(-α) που δεσμεύει(-ουν) νομίμως την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί πληρεξουσιότητα, καθώς και η θητεία του μέλους ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου/νομίμου εκπροσώπου (-ων) του εν λόγω οικονομικού φορέα.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής [σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναφορά στη διάρκεια ισχύος του, μπορεί να γίνει δεκτό εάν έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή].

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής [σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναφορά στη διάρκεια ισχύος του, μπορεί να γίνει δεκτό εάν έχει εκδοθεί έως και τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή].

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου των μετόχων της εταιρείας που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο επιλέξιμος αιτών δηλώνει ότι το ποσό της κρατικής ενίσχυσης για το οποίο απέκτησε νόμιμο δικαίωμα να λάβει ενίσχυση κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από το έτος υποβολής της αίτησης, βάσει του καθεστώτος de minimis, δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis 1407/2013 (L352/9/24.12.2013) όπως ισχύει.

Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ήσσονος σημασίας κατά τη διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας, μπορεί να ζητηθεί από την υποψήφια εταιρεία να διορθώσει το διαπιστωθέν ελάττωμα εντός προθεσμίας 4 εργάσιμων ημερών το αργότερο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, εάν οι πρόσθετες πληροφορίες κριθούν ανεπαρκείς, η πρόταση απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει η δέουσα ενημέρωση και αιτιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση που μια τέτοια αίτηση κριθεί μη αποδεκτή, η υποψήφια εταιρεία παραμένει επιλέξιμη να υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση σε επόμενη πρόσκληση.

Όλες οι εταιρείες θα ενημερωθούν γραπτώς για το αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας της αίτησής τους και θα κληθούν να υπογράψουν σχετική σύμβαση συνεργασίας με τον κόμβο.

9. Συμμετοχή στο HUB και προσφερόμενες υπηρεσίες

 1. Όλες οι υποψήφιες εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούνται τις υπηρεσίες του κόμβου και οι οποίες αφορούν σε:
  1. Υπηρεσίες ωρίμανσης
 1. εκτίμηση ψηφιακής ωριμότητας
 2. σχεδιασμός ψηφιακής υπηρεσίας
 3. εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων
 4. συμβουλευτικές υπηρεσίες για άντληση επενδύσεων
 5. πρόσβαση στο ψηφιακό marketplace
 6. δικτύωση και σύνδεση με το δημόσιο
 7. υπηρεσίες διεθνοποίησης και επέκτασης (scale-up)

[οι υπηρεσίες του σημείου αυτού αφορούν σε επιτυχημένα πιλοτικά του κόμβου ή σε επιλεγμένες ώριμες λύσεις που έχουν δοκιμαστεί εκτενώς σε άλλο πλαίσιο και κρίνεται από τον κόμβο ότι μπορεί να προβληθούν μέσω του δικτύου του στο εξωτερικό

 1. Υπηρεσίες για την πιλοτική εφαρμογή μιας λύσης

τα ανωτέρω και επιπλέον:

 1. υπηρεσίες υποστήριξης για το σχεδιασμό πιλοτικού
 2. υποστήριξη κατά την υλοποίηση πιλοτικού σε συνεργασία με φορέα του δημοσίου (challenge owner)

10. Τιμοκατάλογος υπηρεσιών του GR digiGOV innoHUB

Το GR digiGOV-innoHUB θα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες/υποστήριξη στους αιτούντες:

Υπηρεσίες ωρίμανσης λύσεων

Αξιολόγηση ψηφιακής ωριμότητας κ.λπ.

 • Αξιολόγηση ψηφιακής ωριμότητας (αξία υπηρεσίας/υποψήφιο €1.200)
 • Project Journey Design & Digital Service Blueprint (Αξία υπηρεσίας/αιτών: €1.000)
 • Επακόλουθη αξιολόγηση και επικύρωση ανά έργο (αξία υπηρεσίας/αιτών: €500)

Δοκιμή πριν από την επένδυση (ανάπτυξη)

 • Σχεδιασμός MVP (αξία υπηρεσίας/αιτών: €2.000)
 • Επικύρωση TRL 5 (αξία υπηρεσίας/αιτών: €7.000)

Δεξιότητες

 • Ακαδημία DigiGov: MOOCS (αξία υπηρεσίας/υποψήφιο: €250)
 • miniMBA στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες (αξία υπηρεσίας/υποψήφιος: €3.000)
 • Προσαρμοσμένα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων (αξία υπηρεσίας/πιλοτικό σχέδιο: €10.000)

Επενδυτική στήριξη

 • DigiGOV Agora, εικονική αγορά (αξία υπηρεσίας/αιτών: €500)
 • Επενδυτικός κύκλος-Πίτσινγκ και εκδηλώσεις δικτύωσης με Equifund/VCs κ.λπ. (Αξία υπηρεσίας/αιτών: €1.000)
 • Υποστήριξη για την υποβολή αιτήσεων στο ΕΤΠΑ, Horizon, InvestEU, ΕΤΕ κ.λπ. (Αξία υπηρεσίας/αιτών: €1.000)

Υπηρεσίες διαχείρισης προμηθειών καινοτομίας

 • Νομικές και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας (αξία υπηρεσίας/αιτών: €1.000)

Δικτύωση και διεθνοποίηση

 • Δραστηριότητες δικτύωσης, εργαστήρια, εκδηλώσεις ανταλλαγής γνώσεων (αξία υπηρεσίας/αιτών: €2.000)
 • Διεθνοποίηση, δραστηριότητες προβολής (Αξία υπηρεσίας/αιτών: €2.000)

Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης πιλοτικού

όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες του HUB συν:

Δοκιμή πριν από την επένδυση (ανάπτυξη)

 • Σχεδιασμός πιλοτικών προγραμμάτων μικρής και μεσαίας κλίμακας (αξία υπηρεσίας/αιτών: €3000)
 • Σχεδιασμός MVP (αξία υπηρεσίας/αιτών: €2.000)
 • Δοκιμή MVP (αξία υπηρεσίας/αιτών: €2.000)
 • Ανάπτυξη TRL 7 (αξία υπηρεσίας/πιλοτικό έργο: €10.000)

Πρόσβαση σε υποδομές

 • Πρόσβαση σε υποδομές (πλατφόρμα AI/ML, μονάδες πυρήνων HPC, Blockchain,

Cloud/VMs/Storage) (Αξία υπηρεσίας/αιτών: €5.920)

Επισυνάπτεται τιμοκατάλογος των υπηρεσιών του κόμβου (Παράρτημα ΙΙ)

Σημαντική ειδοποίηση: Τα ποσά σε € που εμφανίζονται εδώ, αντιστοιχούν στην ονομαστική αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οικονομική στήριξη προς τους δικαιούχους. Ωστόσο, θα απαιτηθεί από όλους τους αιτούντες που θα δικαιούνται τις διάφορες κατηγορίες υπηρεσιών που παρέχονται από το HUB, όπως ορίζεται ανωτέρω, μια υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις DeMinimis.

Ο κόμβος δεν επιδοτεί τις επιχειρήσεις, αλλά παρέχει υπηρεσίες υποστήριξής τους σύμφωνα με τον ανωτέρω τιμοκατάλογο.

Η μέγιστη υποστήριξη που μπορεί να λάβει μια εταιρεία μέσω των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σε αυτήν, αντιστοιχεί σε 50.000 € εκ των οποίων 54,66% του ύψους κάθε υπηρεσίας θεωρείται ως κρατική ενίσχυση και εμπίπτει στις σχετικές διατάξεις και παρακολουθείται μέσω του συστήματος σώρευσης).

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε ως συντονιστής του κόμβου θα συνάψει σύμβαση με όλες τις εταιρείες που εντάσσονται στον κόμβο. Διατηρεί το δικαίωμα να μην υπογράψει σύμβαση, εάν μετά από τρεις μήνες από την παραλαβή της ειδοποίησης από τον υποψήφιο δεν υπογραφεί σύμβαση και αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε ενέργειες ή παραλείψεις του υποψήφιου.

11. Άλλα θέματα

Επιπλέον, σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα εξής:

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. τηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες των αιτούντων. Οι αιτούντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μόνο στο πλαίσιο του παρόντος οδηγού για τον σκοπό για τον οποίο τους δόθηκαν.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν επιστρέφει στις υποψήφιες εταιρείες τυχόν έξοδα που προκύπτουν στα στάδια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ούτε καλύπτει τυχόν έξοδα για συμμετοχή τους στον κόμβο ή που τυχόν απορρέουν από δραστηριότητες ωρίμανσης μιας λύσης ή σχεδιασμού, υλοποίηση πιλοτικού.

Η παρούσα ανοικτή πρόσκληση δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση διαπραγμάτευσης με oποιαδήποτε υποψήφια εταιρεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Digital Maturity Assessment (DMA)

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτίμησης ψηφιακής ωριμότητας του φορέα είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή του φορέα σας στους ωφελούμενους του κόμβου. Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στον σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLDKjW33PzMavd8bpqqjkT2hqAO87UAOu2t_7R8TQUrxR8fQ/viewform

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών κόμβου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΜΟΝΑΔΑΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΚρατική ενίσχυση
WP2 – Digital Maturity Assessment etc

54,66%
Digital Maturity Assessment for SME/PSOEntity1.200655,92
Project Journey Design & Digital Service BlueprintProject1.000546,60
Follow up assessment and Validation per projectProject500273,30
WP3 – Test before invest (development)


MVP DesignProject2.0001093,20
TRL 5 validationProject7.0003826,20
TRL 7 developmentProject10.0005466,00
Design of small and mid-scale pilotsProject3.0001639,80
MVP testingProject2.0001093,20
WP3 – Access to infrastructures


Access to Infrastructure (AI/ML Platform, HPC core units, Blockchain, Cloud/VMs/Storage) Acceleration or PilotProject5.9203235,87
WP4 – Skills


DigiGov Academy: Access to Open Massive Online Courses- MOOCsPer licence250136,65
miniMBAper participant3.0001639,80
Tailor made skills development programsProject10.0005466,00
 WP5 – Investment support


DigiGOV Agora, virtual marketplaceEntity/Year500273,30
Investment Cycle-Pitching and Networking Events with Equifund/VCsParticipant/ cycle of events1.000546,60
Support for submitting to ERDF, Horizon, InvestEU, EIB, etc.Participant1.000546,60
WP6 – Networking and Internationalization


Networking & Internationalization activities, workshops, knowledge exchange eventsEntity / year2.0001093,20
Internationalisation, pitching activitiesParticipant2.0001093,20
Total Cost of Services