Ερώτηση: Στο κείμενο της ανοικτής πρόσκλησης στην παράγραφο 9.1 «Κριτήρια επιλεξιμότητα», προς το τέλος αναφέρεται η εξής πρόταση: «Τυχόν συμπληρωματικά κριτήρια που πρέπει να πληροί η ενδιαφερόμενη νεοσύστατη επιχείρηση/μικρομεσαία επιχείρηση παρατίθενται ως μέρος της περιγραφής της αντίστοιχης πρόκλησης στο παράρτημα».

Στην  πρόκληση Παράρτημα 1.5 – Αντιμετώπιση προβλημάτων και επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές, δεν υπάρχει αναφορά για κάποιο συμπληρωματικό κριτήριο. 

Απάντηση: Για τις πέντε προκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχουν πρόσθετα κριτήρια. 


Ερώτηση: Στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14/11 παρουσιάστηκε διαφάνεια με τις προϋποθέσεις συμμετοχής μεταξύ των οποίων και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σε μορφή pdf. 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα είναι άλλα από αυτά της παραγράφου 9.2 της ανοικτής πρόσκλησης; Παρακαλώ διευκρινίστε μας.

Απάντηση: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται στην παράγραφο 9 της πρόσκλησης. Στην παρουσίαση έγινε επεξήγηση των εγγράφων που πρέπει να επισυναφθούν. 


Ερώτηση: Χρειάζεται να υποβάλλουμε την παρουσίαση της εταιρείας και της ομάδας εργασίας σε ξεχωριστό αρχείο που θα υποβληθεί σαν επισυναπτόμενο στην ηλεκτρονική φόρμα της πρότασης;

Απάντηση: Ναι, παρακαλούμε να υποβάλλετε αρχείο με σύντομη περιγραφή της εταιρείας και τα βιογραφικά της ομάδας έργου. Τα αρχείο μπορείτε να ανεβάσετε στην πλατφόρμα σε μορφή pdf. 


Ερώτηση: Χρειάζεται να υποβάλλουμε ξεχωριστό αρχείο στο οποίο να περιγράφεται η πρόταση-λύση και το οποίο θα υποβληθεί σαν επισυναπτόμενο στην ηλεκτρονική φόρμα της πρότασης; Παρακαλώ διευκρινίστε μας

Απάντηση: Ναι, παρακαλούμε να υποβάλλετε αρχείο με σύντομη περιγραφή της λύσης σας σε μορφή pdf.


Ερώτηση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας πως όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9.2 της ανοικτής πρόσκλησης θα πρέπει να υποβληθούν ως επισυναπτόμενα έγγραφα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής πρότασης. 

Απάντηση: Όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 9. που περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά (νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία σχετικά με την επιλεξιμότητα της εταιρείας), θα πρέπει να υποβληθούν ως ένα επισυναπτόμενο αρχείο pdf. 


Ερώτηση: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι η πρόταση υποβάλλεται μόνο στην ηλεκτρονική φόρμα και ότι δεν απαιτείται να ανεβάσουμε μαζί με αυτήν και κάποιο επιπλέον έγγραφο «εντύπου πρότασης», όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 της ανοικτής πρόσκλησης. [«7. Υποβολή προτάσεων (σελ. 7)]

Απάντηση: Το παραπάνω σημείο έχει διορθωθεί. Απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα της ηλεκτρονικής φόρμας και επισυνάπτετε  3 αρχεία (1 αρχείο με τα δικαιολογητικά, 1 αρχείο με την περιγραφή της εταιρείας και τα βιογραφικά της ομάδας έργου και 1 αρχείο με την περιγραφή της λύσης). Δεν υπάρχει έντυπο αίτησης που πρέπει να συμπληρωθεί χωριστά. 


Ερώτηση

Για την Υποβολή της αίτησης, θα χρειαστεί στη φόρμα προκαταβολικά να επισυναπτούν τα παρακάτω; 

  1. απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 
  2. απόδειξη της νόμιμης σύστασης, 
  3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 
  4. Πιστοποιητικό εκκαθάρισης κοινωνικής ασφάλισης, 
  5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου,
  6. Δήλωση

Θα χρειαστούν επιπλέον έγγραφα; 

Απάντηση

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 9 της πρόσκλησης είναι τα εξής: 

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης επιχείρησης (καταστατικό, βεβαίωση νόμιμης εκπροσώπησηςμεταβολές, ΓΕΜΗ, …)

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (3μήνου)

Πιστοποιητικό εκκαθάρισης κοινωνικής ασφάλισης (3μήνου)

Απόσπασμα ποινικού μητρώου (3μήνου)

Δήλωση περί Κρατικών Ενισχύσεων / De Minimis Επίσης, είναι απαραίτητο: 

Αποδεικτικό ότι η επιχείρηση απασχολεί <250 εργαζόμενους (κατάσταση προσωπικού από το ΕΡΓΑΝΗ ή υπεύθυνη δήλωση)

Οικονομικές καταστάσεις 2022 από όπου να προκύπτει ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείαςΌλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ως ένα αρχείο pdf μέσω της φόρμας υποβολής.